skip to Main Content

IT infraštruktúra je významná časť každej spoločnosti. Údaje o klientoch, biznis procesy a firemné know how si bez IT technológií nedokážeme predstaviť. Rýchly rozvoj pokročilých kybernetických útokov je každodenná realita sveta v ktorom žijeme a v kombinácií so závislosťou na informačných technológiách sa potreba chrániť to najdôležitejšie – dáta stáva kľúčovou. Prinášame jedinečné komplexné bezpečnostné riešenie SECaaS – Security as a Service.

Riadenie bezpečnosti - ISO/IEC 27001:2014

Sme pripravení zaviesť riadenie informačnej bezpečnosti, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, prevedieme Vás certifikáciu

Bezpečnostné audity

Preveríme aktuálny stav bezpečnosti vo Vašej organizácií a navrhneme opatrenia

Riadenie rizík

Informačnú bezpečnosť postavíme na riadení rizík.

SECaaS - Security as a service

Zabezpečíme komplexnú správu bezpečnosti informačných systémov vo Vašej spoločnosti. Tím odborníkov prevezme zodpovednosť a úlohy tak, aby sa pokryla celá oblasť bezpečnosti šitá na mieru Vašim potrebám.

Security management

Cieľom riadenia bezpečnosti je vytvorenie systému ochrany informačných systémov pri optimalizácií nákladov. Riadenie bezpečnosti súvisí s riadením rizík a je zamerané na vytvorenie takých podmienok, ktoré možu predchádzať alebo znížiť identifikované riziko. Riadenie bezpečnosti je dlhodobá, opakujúca sa činnosť so zameraním na zaistenie bezpečnej prevádzky.

Monitoring bezpečnosti

Včasné odhalenie bezpečnostných incidentov partrí ku kľučovým prvkom ochrany podnikovej infraštruktúry. Monitorovaním serverov a sieťových komponentov predcházdame neočakávaným výpadkom služieb a snažime sa ohaliť začínajúce neštandardné správanie, ktoré by mohlo signalizovať bezpečnostnú hrozbu.

Vulnerability assessment

Systém vyhľadávania zraniteľností je jednou z najlepších možností ochrany systémov proti aktuálnym bezpečnostným hrozbám. Pomáha nájsť slabé miesta, ktoré by sa mohli stať terčom útočníka. Vyhľadávanie zraniteľností by mal byť opakujúci sa proces, aby sa porkyli nové hrozby a prípadné zmeny v informačných systémoch.

Bezpečnostné riešenia

Ponúkame Vám nasledujúce bezpečnostné riešenia:

  • zabezpečenie počítačových sietí pomocou firewall systémov
  • ochrana pred únikom informácií – DLP
  • systémy detekcie a prevencie prienikov – IDS/IPS
  • web aplikačné firewally – WAF
  • bezpečnosť pracovných staníc – EndPoint Security
  • bezpečnosť mobilných zariadení – Mobile Device Management
  • antivírusová a antispamová ochrana
Šifrovanie

Šifrovanie je dôležitou súčasťou ochrany citlivých údajov Vašej spoločnosti. Ide o proces kódovania informácií tak, aby ich neoprávnené osoby nedokázali prečítať. Takáto ochrana údajov je možná dvomi spôsobmi:
Šifrované úložisko
ide o šifrovanie uložených údajov a zvyčajne sa používa na zašifrovanie celého disku, jednotky alebo zariadenia.
Šifrovaný obsah
granulárne šifrovanie  –  súbory alebo text sa šifrujú na úrovni aplikácie.

Back To Top